zakres usług

W czym się specjalizujemy?

Pomagamy Państwu w oparciu o wiedzę i doświadczenie. Zachęcamy do kontaktu, aby wspólnie określić zakres Państwa potrzeb.

Prawo cywilne

Kompleksowe prowadzenie postępowań z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych, mediacjach oraz spotkaniach biznesowych. Obsługa osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Prawo rodzinne

Sprawy rozwodowe, postępowania o separację, rozdzielność majątkowa (także z datą wsteczną), rozliczenie konkubinatu, podziały majątku, postępowania alimentacyjne, dot. władzy rodzicielskiej, ustalanie kontaktów z małoletnimi, postępowania o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, sprawy związane z opieką i kuratelą, postępowania o ubezwłasnowolnienie.

Prawo gospodarcze

Kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, windykacja należności, antywindykacja, poradnictwo prawne w zakresie bieżących spraw przedsiębiorstwa, opiniowanie umów gospodarczych, reprezentacja klientów w postępowaniach sądowych, mediacjach, spotkaniach biznesowych.

Odszkodowania

Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, ból i cierpienie, zadośćuczynienie pieniężne za śmierć osoby bliskiej, odszkodowanie z tytułu szkód komunikacyjnych, odszkodowanie z tytułu nieszczęśliwego wypadku, odszkodowanie za uszkodzony pojazd (likwidacja szkód z ubezpieczeń AC oraz OC sprawcy) , odszkodowanie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, odszkodowanie za mienie skradzione lub zniszczone wskutek zdarzeń losowych, kompletowanie dokumentacji szkodowej, w tym dokumentacji medycznej, wycen i kosztorysów, dokumentacji z prowadzonych postępowań prokuratorskich i sądowych, zgłaszanie szkody oraz prowadzenie postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem w imieniu Klienta, kompleksowe prowadzenie postępowań sądowych z zakresu szkód osobowych oraz szkód na mieniu, współpraca z rzeczoznawcami majątkowymi z różnych dziedzin, współpraca ze specjalistami z zakresu medycyny o różnych specjalnościach.

Prawo pracy

Reprezentowanie pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących: odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, świadectw pracy, kar porządkowych, odwołań od wypowiedzenia umów o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, należności z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, sporządzanie wewnętrznych regulaminów pracy, umów o pracę oraz innych dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników, uzyskiwanie niezbędnych dokumentów umożliwiających podjęcie pracy przez obcokrajowców (w tym obywateli Ukrainy) , pomoc przy prowadzeniu spraw kadrowych związanych z zatrudnieniem obcokrajowców (w tym obywateli Ukrainy) , kompleksowa obsługa spraw przy postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez organy państwowe (np. PIP) , pomoc z zakresu spraw dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prawo transportowe

Kompleksowa obsługa prawna spedytorów oraz firm transportowych, należności z tytułu wykonywanych usług transportowych na terenie Polski oraz państw członkowskich UE, skarg i odpowiedzi na reklamację związane z usługami transportowymi, prowadzenie postępowań przeciwko Inspektoratowi Transportu Drogowego oraz Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego, sporządzanie i negocjowanie umów transportowych oraz ogólnych warunków przewozu towarów, uzyskiwanie odszkodowania w przypadku niewywiązania się z umowy transportowej oraz szkód tym spowodowanych (w tym: uszkodzenia towaru, opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, uszkodzeń spowodowanych czynnościami ładunkowymi, reklamacji) , prowadzenie postępowań przed ubezpieczycielami oraz sądami działającymi w zakresie prawa krajowego, a także międzynarodowego prawa transportowego.

Prawo spółek handlowych

Rejestracja, przekształcenia i likwidacja podmiotów prawa handlowego, przedstawicielstw, oddziałów, formalna reprezentacja spółek handlowych, spółek cywilnych oraz spółek prawa handlowego, wprowadzanie zmian do KRS, doradztwo korporacyjne i wybór najwłaściwszej formy działalności, tworzenie wewnętrznych aktów, porozumień, uchwał, obsługa zgromadzeń wspólników.

Spadki i darowizny

Postępowania o dział spadku, postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, roszczenia z tytułu zachowku, postępowania o stwierdzenie nieważności testamentu, rozliczanie spadków i darowizn w urzędzie skarbowym, sporządzanie umów darowizny oraz prowadzenie postępowań sądowych z zakresu darowizn.

Prawo nieruchomości

Sporządzanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, windykacja należności z tyt. najmu, windykacja należności z tyt. bezumownego korzystania z lokalu, sporządzanie i analiza umów sprzedaży nieruchomości, analiza umów deweloperskich, postępowania o eksmisję, postępowania wieczystoksięgowe.

Prawo ubezpieczen społecznych

Sporządzanie odwołań od decyzji ZUS (renty, emerytury, zasiłki), prowadzenie postępowań dot. wypadków przy pracy, kompleksowa obsługa przedsiębiorców w zakresie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi, , pomoc w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez organy państwowe (ZUS oraz KRUS).

Prawo administracyjne

Prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, odwołań od decyzji organów, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obsługa prawna pracowników z Ukrainy

Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z pozwoleniem na pobyt stały/czasowy na terytorium RP, sporządzanie wniosków oraz odwołań od decyzji wydawanych przez organy administracji państwowej, uzyskiwanie dokumentów uprawniających do podjęcia zatrudnienia.

Windykacja

Kompleksowe prowadzenie postępowań o zapłatę, dochodzenie należności na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych, pomoc w polubownym egzekwowaniu należności od dłużników.

Antywindykacja

Reprezentacja kredytobiorców, pożyczkobiorców oraz pracowników w postępowaniach sądowych jak i w rozmowach z wierzycielami, prowadzenie postępowań przeciwegzekucyjnych.

Prawo działkowe

Odwołania od uchwał ROD, opinii, dochodzenie opłat ogrodowych, pomoc w przeniesieniu praw związanych z użytkowaniem ogródka działkowego.